Spring naar inhoud

Stand van zaken Verbindingsweg

Verbindingsweg N279 Keldonk – Bedrijventerreinen Veghel West

Op 19 juli 2021 heeft de gemeente Meijerijstad aan de “werkgroep ontsluitingsweg” de stand van zaken toegelicht.

De activiteiten en besluitvorming heeft (ogenschijnlijk) lang stil gelegen in afwachting van een nieuw en bruikbaar verkeersmodel van de Provincie Noord Brabant. Dat verkeersmodel is in mei 2021 beschikbaar gekomen.

MER procedure: Intussen is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), waarin de onderzoeksopzet is vastgelegd (waaraan moet de weg voldoen, welke tracés gaan onderzocht worden, welke aspecten hierin worden meegenomen) voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor de MER, die daarover een advies heeft uitgebracht. Daarin wordt aangedrongen op het, naast de al gekozen 5 mogelijke tracés,  onderzoeken van het nul plus-alternatief. Dit komt neer op het verbreden van de Taylorbrug naar 2x2 rijstroken waarbij het verkeer middels een ‘korte haak’ naar de Rembrandtlaan van en naar de N279 zou kunnen rijden.  

Uitgangspunten: Een ontsluitingsweg met 2x1 rijstroken, 80 km/uur buiten en 50 km/uur binnen de bebouwde kom - zo min mogelijk aantasting van natuur, bebouwing en percelen - waar mogelijk gebruik maken van ligging van bestaande  wegen en - voorkom onnodige doorsnijding van het landschap

Tijdlijn/planning:

  • Onderzoeken doen en opstellen MER                                 tot maart 2022
  • Publicatie MER en inzage                                                      april/mei 2022
  • Keuze voorkeursalternatief door de gemeente                         eind 2022
  • Uitwerken voorkeursalternatief in ontwerp bestemmingplan 2023
  • Grondaankoop en voorbereiding uitvoering                             2023/2024
  • Uitvoering                                                                                        vanaf 2025

Bron: gemeentelijke werkgroep Verbindingsweg