Spring naar inhoud

Nieuws

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 11 juli 2017 een definitieve keuze gemaakt voor het voorkeursalternatief voor de N279 tussen Veghel en Asten. Ze hebben ingestemd met het tracé dat door de regiopartners was geadviseerd: een toekomstbestendige aanpak waarbij de aansluitingen en kruisingen ongelijkvloers worden gemaakt en de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft.
De doorgaande route door Veghel wordt vanaf de aansluiting A50 tot nabij de Taylorburg uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen. De aansluiting Keldonk wordt in noordelijke richting verplaatst. De N279 blijft op maaiveld, waarbij de brug over de Zuid-Willemsvaart wordt gecombineerd met de aansluiting op de N279, en er komen gescheiden rijbanen voor fietsers op het viaduct. De provincie onderzoekt, samen met de gemeente Meierijstad, of een aparte fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart bij de bestaande brug bij Keldonk – binnen het beschikbare budget – mogelijk is.

Voor de (meeste) inwoners van Zijtaart is dit een goed bericht. De omleiding bij Zijtaart is hiermee van de baan. Wij, als leden van de werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart”, zijn de inwoners van Zijtaart enorm dankbaar voor de steun die wij van jullie hebben ontvangen, want samen maken we ons mooie dorp sterk. Ons belangrijkste doel is bereikt en de stickers kunnen dus van de ramen.
Wel wil de gemeente vanaf de nieuwe brug bij Keldonk aan de Zijtaartse kant van het kanaal een ontsluitingsweg naar Industrieterrein Doornhoek en Den Dubbelen aanleggen.
Hoe die er precies uit komt te zien is nog niet bekend.

Na de vakantieperiode zullen wij ons als werkgroep beraden hoe we hiermee verder gaan.

Namens werkgroep “Geen Omleiding N279 bij Zijtaart”,
Piet van den Tillaart.

ADVIES STUURGROEP N279 AAN GS:

‘s-Hertogenbosch, 27 juni 2017 –
Regionale bestuurders van betrokken gemeenten, waterschap en Rijkswaterstaat kunnen een nagenoeg
eensluidend advies aan de provincie geven voor de toekomstbestendige aanpak van de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten. Dit advies van de regio wordt nu voorgelegd aan Gedeputeerde Staten om mee te nemen in het besluit voor een voorkeursalternatief voor de N279 Veghel-
Asten dat verder wordt uitgewerkt in een Provinciaal Inpassingsplan.
De provinciale weg blijft voor het grootste deel 2x1 rijstroken met 80 km/uur en de bestaande kruisingen en aansluitingen worden tussen Asten en Veghel ongelijkvloers.

Veghel en Keldonk-Noord:
Bij de bespreking van de Stuurgroep op 20 april jl. over het conceptvoorkeursalternatief
had de gemeente Meierijstad nog geen standpunt over de gewenste variant bepaald. Na bespreking in de gemeenteraad stemt de gemeente Meierijstad in met de regionale voorkeur voor de uitbreiding
van de N279 op het huidige tracé naar 2x2 rijstroken tussen de aansluiting met de A50 en de Taylorbrug. Voor de bereikbaarheid van onder andere Keldonk stemt de Stuurgroep in met de wens van de gemeente Meierijstad voor de ongelijkvloerse aansluiting Keldonk-Noord. Deze keuze maakt het voor de gemeente mogelijk om de bedrijventerreinen vanaf deze aansluiting te ontsluiten. Bij de verdere uitwerking van de aansluiting Keldonk-Noord wordt nog onderzocht op welke locatie fietsers het kanaal het beste kunnen oversteken.

Intensief proces:
Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Ik zie het als een doorbraak dat het gelukt is om door intensief samen te werken tot een bijna eensluidend advies te komen. Over dit project wordt al heel lang gepraat en ik hecht er veel belang aan om als provincie een keuze te maken die in de regio breed gedragen wordt. Dit advies zal dan ook zwaar wegen als we als provinciebestuur
binnenkort een besluit nemen over de verdere uitwerking van de plannen.”

Start 2020:
Met deze lokale inbreng hebben de leden van de Stuurgroep nu een definitief regio-advies geformuleerd om mee te geven aan de Gedeputeerde Staten om een besluit te nemen over de aanpak van de N279. Het provinciebestuur besluit op korte termijn tot een definitief tracé om verder in detail uit te werken tot een Provinciaal Inpassingplan (PIP) met als doel om het medio 2018 voor
te leggen aan Provinciale Staten voor een definitief besluit. De provincie wil in 2020 starten met de ombouw van de N279 tussen Veghel en Asten.

BRON: Nieuwsflits projectteam B279 Veghel-Asten

Op 6 juni is er weer een overleg geweest van de klankbordgroep over de opwaardering N279 en de ontsluiting van het industrieterrein, waarbij leden van de Dorpsraad Zijtaart en de Werkgroep aanwezig waren. Daarbij heeft wethouder Harry van Rooijen het collegevoorstel aan de gemeenteraad toegelicht.

Al met al zijn wij in grotere verwarring en is er nog meer onzekerheid dan voorheen.    Het voorstel aan de raad is tweeledig, zowel mbt de opwaardering van de N279 als de ontsluiting van het industrieterrein via een parallelconstructie langs het kanaal. De omleiding van de N279 over Zijtaart mag dan weliswaar niet meer in het voorstel van B&W zijn opgenomen; de gewenste ontsluiting van de industrieterreinen Doornhoek, Foodpark en De Dubbelen baart ons grote zorgen.

Over deze ontsluitingsweg is nagenoeg niets bekend:

 • Het moet een robuuste weg worden, waarbij twee vrachtwagens elkaar gemakkelijk kunnen passeren;
 • De afmetingen van de weg zijn niet bekend;
 • De plaats van de brug over het kanaal is niet bekend; vooral Keldonk zet hier grote vraagtekens bij;
 • Er zijn nog geen tekeningen van (alleen het schetsje dat bij het vorige “bericht” is opgenomen)
 • Er zijn geen cijfers over te verwachten verkeersbewegingen;
 • Wordt het een 50-, 60-, of 80 km weg?
 • Komt er een vrij liggend fietspad?
 • Moet rekening worden gehouden met een eventuele kanaalverbreding?
 • Heeft de aanwezigheid van de hoofdleiding van de Gasunie gevolgen voor de ligging van de weg?
 • Houdt RWS behoefte aan een schouwpad t.b.v. onderhoud aan de kanaaldijk?
 • Hoeveel huizen van buurtschap Doornhoek dienen te verdwijnen?

Wij zijn dan ook van mening dat men het de raad niet kan aandoen op basis van zoveel onzekerheid een beslissing te nemen. De opwaardering N279 is een provinciale aangelegenheid terwijl de ontsluitingsweg een gemeentelijke aangelegenheid is. De beslissing over deze twee zaken hoeft dus niet per se gezamenlijk te worden genomen. Ons voorstel aan de leden van de raad is om beide zaken van elkaar los te koppelen en nu nog geen beslissing te nemen over de ontsluitingsweg. Eerst dienen alle gegevens en berekeningen beschikbaar te zijn en dienen we zeker te weten dat de te kiezen ontsluiting de beste oplossing is.

De stuurgroep N279 Veghel-Asten heeft op 20 april 2017 een voorlopig voorkeursalternatief gekozen. Afgesproken is daarbij dat de gemeente Meierijstad op een later moment met een standpunt en advies over de oplossingen Veghel en Keldonk zou komen. Op 23 mei is dat standpunt naar buiten gebracht. Het is hieronder vermeld.

Het college van Meierijstad stemt niet in met het voorlopig voorkeursalternatief van de stuurgroep en kiest voor onderstaand alternatief:

 1. Opwaardering van het bestaand tracé door Veghel naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse kruispunten bij de Amert, NCB-laan, Zuidkade en Rembrandtlaan.
 2. Aansluiting N279-afslag bedrijventerreinen-Keldonk in het zoekgebied dat is opgenomen in bijlage 7 met een parallelweg tussen deze aansluiting en Keldonk en een weg tussen de afslag en de bedrijventerreinen in Veghel zuidwest.
 3. Fietsbrug Keldonk tussen de Morgenstraat en Hool over N279 en Zuid-Willemsvaart.
 4. Maatregelen ter verbetering van het woon- en leefklimaat langs de N279, goede inpassing van de weg in zijn omgeving en natuurcompensatie in de omgeving van de N279
 5. Nader uit te werken, aanvullende maatregelen voor de hele leefomgeving en ter verbetering van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen.
 6. Samen met de regio te lobbyen om de problematiek van de A50 op de agenda van de Rijksoverheid te krijgen en met de provincie te streven naar een extra aansluiting van De Dubbelen op (de parallelweg van) de A50.

De gemeenteraad wordt gevraagd een standpunt in te nemen over het alternatief voor de N279 Veghel-Asten dat in Meierijstad de voorkeur heeft. Dit standpunt wordt dan door de wethouder verdedigd in de stuurgroep N279 Veghel-Asten. De provincie neemt het uiteindelijke besluit.

Wij, de werkgroep Geen omleiding N279 bij Zijtaart, maken ons grote zorgen om enkele van de standpunten van het college. Met name de uitwerking van de punten 2 en 3 kunnen voor Zijtaart en De Doornhoek grote gevolgen hebben. Zie het kaartje hieronder.

kaartje-bij-collegebesluit

 

GEEN OMLEIDING N279 BIJ VEGHEL
De provinciale weg langs de Zuid-Willemsvaart wordt voorlopig niet omgeleid bij Veghel. Dat hebben de bestuurders van de gemeenten en de provincie besloten.
De bestuurders kiezen ervoor om de weg in plaats daarvan aan te pakken, zodat de doorstroming op het huidige tracé verbetert. De N279 tussen Veghel en Asten krijgt op het verdere traject ongelijkvloerse kruisingen, maar de weg blijft veelal een enkele rijbaan voor elke richting.
Het besluit betekent een overwinning voor de actiegroep in Zijtaart die fel tegen de omleiding was. In de Veghelse wijken aan de weg was juist verzet tegen het handhaven van de drukke weg op het huidige tracé.
Volgens gedeputeerde Christophe van de Maat is de belangrijkste reden om af te zien van de omleiding dat berekeningen aantonen dat er vrijwel geen doorgaand verkeer gebruik van gaat maken. “Verkeersonderzoeken laten zien dat maar heel weinig automobilisten kiezen voor de omleiding en er nog veel verkeer op de huidige route blijft rijden. Daarmee is de omleiding dus geen échte oplossing en valt deze voor de Stuurgroep af. Tegelijkertijd is niets doen in Veghel geen optie want het verkeer blijft de komende jaren groeien."

Bron: BD.nl (21-4-2017)

Door de coalitiepartijen van Meierijstad (Team Meierijstad, CDA, VVD en PvdA) is onder meer afgesproken een maatschappelijke kosten-baten analyse te laten uitvoeren naar de beoogde omleiding van de N279 bij Zijtaart. In dit onderzoek worden ook het evt. handhaven van de huidige N279 langs het kanaal en een variant met ongelijkvloerse kruisingen meegenomen. De gemeenteraad van Veghel is altijd tegen het uitvoeren van een MKBA geweest, dus dit is een positieve ontwikkeling!

De werkgroep is vanaf het begin van mening dat de beoogde omleiding tussen Zijtaart en buurtschap Den Doornhoek een veel te zware belasting betekent voor de inwoners van Zijtaart en dat daarom een onafhankelijke kosten-baten analyse noodzakelijk is om een goede afweging te kunnen maken. Hoewel de uitkomsten van het onderzoek nog ongewis zijn, zien wij de uitslag met vertrouwen tegemoet.

Samenvatting van de ontvangen nieuwsbrief van de Provincie Noord-Brabant:

 Reacties op de NRD worden verwerkt

Tot 24 oktober konden belanghebbenden reageren op de Notitie Reikwijdte- en Detailniveau (NRD). Er kwamen in totaal 458 zienswijzen binnen, die nu worden verwerkt in een Reactienota. Uit de gemeente Veghel kwamen 124 zienswijzen (27%) en 196 handtekeningen.

Onderwerpen

Er werden zienswijzen ingediend over een groot aantal verschillende onderwerpen. De belangrijkste thema’s waren:

 • Voorkeur voor optimalisatie van het bestaande tracé.
 • Verzoek tot aanpassing van de MER-methodiek.
 • Onderzoek 2x2 als volwaardig alternatief.

 Hoe nu verder?

De zienswijzen worden allemaal beoordeeld en voorgelegd aan de StuurgroepN279. Die brengt advies uit aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. GS nemen naar verwachting in januari 2017 een besluit over de zienswijzen.

Planning: wat zijn de belangrijkste mijlpalen?

De komende maanden wachten verschillende belangrijke mijlpalen rond de N279 Veghel-Asten. In dit overzicht vindt u de belangrijkste stappen die gezet worden.

 • December 2016: Opstellen van Reactienota NRD, waarin de zienswijzen op de NRD worden verwerkt.
 • December 2016/februari 2017: Infobijeenkomsten en algemene sessies met belanghebbenden.
 • Januari 2017: Vaststellen van NRD.
 • Begin februari: Informatiebijeenkomsten in Veghel en Helmond
 • Januari-zomer 2017: Uitwerken ontwerpen, effecten bepalen, opstellen MER en vaststellen van Voorkeursalternatief (VKA).
 • Na zomer 2017: Opstellen Provinciaal Inpassingsplan(nen) (PIP) en/of bestemmingsplannen
 • Vanaf 2020: Start realisatiefase.