Spring naar inhoud

Nieuws

Uitspraak Provinciaal Inpassingsplan N279
Het is u wellicht al bekend dat afgelopen week het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N279 Veghel-Asten door de Raad van Staten is vernietigd. Het betreft een Provinciaal plan, maar wel een plan met gevolgen voor en binnen onze gemeente. Deze uitspraak heeft ook
effect op de plannen die we als gemeente zelf hebben. We merken dat de uitspraak zeer wisselend ontvangen is. Sommige inwoners zijn blij met
de uitspraak. Andere bewoners balen dat de onzekerheid, waar ze al een tijd in zitten, voorlopig nog blijft.  
Als gemeente betreuren we de uitspraak omdat nu een plan
vernietigd is waar jarenlang hard aan gewerkt is door Provincie en
gemeenten, samen met belanghebbenden; En daarmee laat de oplossing voor de verkeersproblematiek op de N279 immers nog langer op zich
wachten. Tegelijkertijd willen we ook kijken welke kansen de
vernietiging van het PIP mogelijk biedt; kansen om met de nieuwste
inzichten nog eens te kijken en of er nog andere mogelijkheden zijn.
 
Wat zijn de gevolgen van de uitspraak?
Inhoudelijk weten we als gemeente zo kort na de uitspraak nog
niet wat dat precies voor onze gemeentelijke plannen gaat betekenen. Voor nu zijn er twee onderwerpen waar we al wat concreter over kunnen zijn.  
1.Verbindingsweg
Als gevolg van de vernietiging van het PIP N279, hebben we het MER-onderzoek naar de Verbindingsweg op pauze gezet. De tracés die we voor deze weg aan het onderzoeken waren, startten allemaal bij de beoogde ongelijkvloerse aansluiting op de N279 bij Keldonk. Nu die aansluiting onzeker is geworden, heeft het op dit moment geen zin om de onderzoeken door te zetten. Dat kan pas als er vanuit de Provincie weer voldoende zekerheid is over het vervolg van het plan voor de N279. Op basis van de dan actuele informatie kunnen we mógelijk weer verder met de planvorming voor de Verbindingsweg. We betreuren dat hierdoor voor een grote groep inwoners de bestaande onzekerheid langer aanhoudt.  
2.Knooppunt N279/Rembrandtlaan/Taylorbrug

Het knooppunt van de N279/Rembrandtlaan/Taylorbrug is een belangrijke verkeersknoop binnen Veghel, Die hangt samen met onder andere de N279, plan Rembrandtlaan, de Verbindingsweg en de
ruimtelijke ontwikkeling van Veghel. Naar aanleiding van de vernietiging van het PIP N279 gaan we als gemeente de komende periode nog een
keer kijken naar deze specifieke situatie. Er is al opdracht gegeven voor
een verkenning naar de mogelijke verkeersstructuur voor het
knooppunt.  
Hoe verder?
De uitspraak van de Raad van State is nog maar net gedaan.
Daarom zijn er nu nog veel onzekerheden over het vervolg. Zowel wij als de Provincie moeten de uitspraak en de effecten daarvan nog nader bestuderen. In afstemming met elkaar moeten we zien te komen tot een beeld voor het vervolg. Daarom kunnen we behalve de informatie over de Verbindingsweg en het knooppunt N279/Rembrandtlaan/Taylor- brug inhoudelijk nog niet reageren. Helaas hebben we ook nog geen zicht op de termijn waarop er meer duidelijk is over de vervolgstappen.
Daarover komen we op een later moment bij u terug. Tot die tijd vragen we om uw begrip voor de ontstane vertraging.

Provincie en partners teleurgesteld over uitspraak Raad van State inpassingsplan N279

Persbericht provincie Noord Brabant:

’s-Hertogenbosch, 16 december – Provincie, betrokken gemeenten en waterschap zijn teleurgesteld dat de Raad van State het inpassingsplan N279 Veghel-Asten heeft vernietigd. Niet alleen heeft de uitspraak grote gevolgen voor de planning, uitvoering en financiën van het project, het heeft ook een forse impact op verbonden projecten in de regio, maar vooral op de omwonenden van deze provinciale weg die al zo lang in onzekerheid leven. De problemen die op en rond de N279 spelen zoals veiligheid, leefbaarheid en doorstroming zijn niet minder urgent dan voor de uitspraak. De inzet van alle betrokken partijen blijft om zo snel als mogelijk de bestaande problematiek aan te pakken en deze belangrijke provinciale weg te verbeteren.

De N279 is van groot economisch belang en het project is met een budget van 275 miljoen het grootste provinciale wegenproject ooit in Brabant. Provincie en gemeenten zagen het inpassingsplan, waarbij niet alles vastlag en waarin ruimte was voor samenspraak met de omgeving om samen tot een optimale invulling te komen, als flexibel, toekomstbestendig en passend binnen de omgevingsvisie. De Raad van State oordeelt daar anders over en vindt het in strijd met de rechtszekerheid en goede ruimtelijke ordening. Die uitspraak is een forse tegenvaller, maar het is nu aan de bij het project betrokken partners om aan de door de Raad gedane uitspraak te voldoen. We zullen hierbij moeten zoeken naar enerzijds de balans tussen ruimte bieden aan de omgeving om samen met ons tot de precieze inpassing te komen en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid.

Gedeputeerde Christophe van der Maat, de wethouders van de betrokken gemeenten en vertegenwoordigers van de andere partijen hebben vanochtend tijdens een bijeenkomst de eerste gedachten hierover gewisseld. Alle aanwezigen onderschreven dat de uitspraak het vervelendst is voor de inwoners en bedrijven in Oost-Brabant die nu nog langer in onzekerheid blijven over wat de toekomst brengt. Zij, en andere belanghebbenden, hebben behoefte aan duidelijkheid en zullen ook in de toekomst actief worden geïnformeerd over de ontwikkelingen. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om in gesprek te gaan met medewerkers van de provincie of gemeenten.

Opknippen in separate projecten

Afgesproken is dat na het grondig analyseren van de uitspraak zo snel als mogelijk wordt gekeken naar mogelijke aanpassingen, de te doorlopen procedures en het verrichten van nieuwe onderzoeken. Bij die nieuwe onderzoeken op het gebied van geluid, trilling, lichthinder, veiligheid, natuur en luchtkwaliteit zal, zoals de Raad van State heeft aangegeven, een nieuw verkeersmodel en de recentste verkeerscijfers worden gebruikt.

De bestuurlijke wens is om het project op te knippen in separate projecten om op die manier verder te kunnen. Zo zijn alle betrokken partners ervan overtuigd dat ongelijkvloerse kruisingen op de N279 in alle scenario’s een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van eerder genoemde problemen en dat het aanpassen van kruisingen, rotondes en aansluitingen tot toekomstbestendige ongelijkvloerse kruisingen nog steeds relatief snel kan worden gerealiseerd. Wat betreft de omleiding bij Dierdonk hebben de meest betrokken bestuurders afgesproken hierover met elkaar in gesprek te gaan in de wetenschap dat alle betrokkenen snel duidelijkheid willen.

Alles is er in elk geval op gericht om op een toekomstbestendige manier de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op en rond deze belangrijke verkeersader te verbeteren, waarbij nader moet worden ingevuld hoe dat gebeurt.

Verbindingsweg N279 Keldonk – Bedrijventerreinen Veghel West

Op 19 juli 2021 heeft de gemeente Meijerijstad aan de “werkgroep ontsluitingsweg” de stand van zaken toegelicht.

De activiteiten en besluitvorming heeft (ogenschijnlijk) lang stil gelegen in afwachting van een nieuw en bruikbaar verkeersmodel van de Provincie Noord Brabant. Dat verkeersmodel is in mei 2021 beschikbaar gekomen.

MER procedure: Intussen is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), waarin de onderzoeksopzet is vastgelegd (waaraan moet de weg voldoen, welke tracés gaan onderzocht worden, welke aspecten hierin worden meegenomen) voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor de MER, die daarover een advies heeft uitgebracht. Daarin wordt aangedrongen op het, naast de al gekozen 5 mogelijke tracés,  onderzoeken van het nul plus-alternatief. Dit komt neer op het verbreden van de Taylorbrug naar 2x2 rijstroken waarbij het verkeer middels een ‘korte haak’ naar de Rembrandtlaan van en naar de N279 zou kunnen rijden.  

Uitgangspunten: Een ontsluitingsweg met 2x1 rijstroken, 80 km/uur buiten en 50 km/uur binnen de bebouwde kom - zo min mogelijk aantasting van natuur, bebouwing en percelen - waar mogelijk gebruik maken van ligging van bestaande  wegen en - voorkom onnodige doorsnijding van het landschap

Tijdlijn/planning:

  • Onderzoeken doen en opstellen MER                                 tot maart 2022
  • Publicatie MER en inzage                                                      april/mei 2022
  • Keuze voorkeursalternatief door de gemeente                         eind 2022
  • Uitwerken voorkeursalternatief in ontwerp bestemmingplan 2023
  • Grondaankoop en voorbereiding uitvoering                             2023/2024
  • Uitvoering                                                                                        vanaf 2025

Bron: gemeentelijke werkgroep Verbindingsweg

De provincie Noord Brabant meldt dat vanwege beroepsprocedures nog niet kan worden gestart met de reconstructie van de N279 tussen Veghel en Asten. In de tussentijd worden wel de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Diverse partijen hebben hoger beroep aangetekend tegen de PIP (provinciaal inpassingsplan), waarvan de behandeling bij de Raad van State op 8 en 9 maart plaatsvond. De Raad van State heeft hierna advies gevraagd aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, die inmiddels dat advies heeft uitgebracht.

De Raad van State bestudeert dit thans en verwacht in het najaar hier op te kunnen reageren.

Afhankelijk daarvan zal de provincie vervolgens bepalen welke stappen er gezet zullen worden en wat eea betekent voor de aanpak en de planning.

Bron: Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten

De gemeente Meierijstad laat in haar "Nieuwsbrief Verbindingsweg N279" weten dat de MER (die dit najaar gereed zou zijn) voorlopig is uitgesteld.
Afgelopen voorjaar werden we geïnformeerd over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze heeft ter inzage gelegen en is inmiddels vastgesteld. In de NRD zijn de uitgangspunten voor de uit te voeren onderzoeken op papier gezet: wat is de doelstelling van de weg, welke alternatieven worden onderzocht. De vervolgstap is het uitvoeren van alle beschreven onderzoeken en deze opnemen in het Milieu- effectrapport (MER).
Op basis van de informatie in het MER wordt vervolgens een besluit genomen over het Voorkeursalternatief (VKA) wat dan verder uitgewerkt gaat worden. 
Voor het opstellen van het MER en de berekeningen die daarvoor uitgevoerd moeten worden, vormt een verkeersmodel een belangrijke basis. Dit geeft een voorspelling van de verwachte verkeersintensiteiten. Daarbij wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen zoals woningbouw, uitbreiding bedrijventerreinen en (vastgestelde) plannen voor herinrichting of aanleg van wegen.
Door de Provincie worden voor heel Brabant de regionale verkeersmodellen geactualiseerd in de BrabantBrede ModelAanpak (BBMA). Het regionaal verkeersmodel vormt de basis voor de verkeers- en milieuberekeningen die worden gebruikt voor het MER. De oplevering van dit verkeersmodel loopt echter inmiddels sterke vertraging op en is al meerdere keren uitgesteld. Het is op dit moment nog niet zeker wanneer het model gereed zal zijn, de meest recente verwachting die door de Provincie is afgegeven is eind dit jaar. Een groot deel van de verdere onderzoeken voor het MER kunnen pas starten als over dit nieuwe verkeersmodel kan worden beschikt. Na oplevering van het verkeersmodel heeft de gemeente nog om en nabij een jaar nodig om het MER af te ronden.
Het uitstel betekent dat de bewoners die mogelijk hun huis kwijt zouden gaan raken nog langer in onzekerheid blijven zitten!