Spring naar inhoud

Nieuws

Gemeente Meierijstad is momenteel bezig met de afronding van de rapportage m.b.t. het haalbaarheidsonderzoek naar de ontsluitingsweg tussen de industrieterreinen (met name Doornhoek) en de nieuw te bouwen brug bij Keldonk. Ze laat weten dat in februari een informatieavond wordt gepland voor betrokkenen en geïnteresseerden. Tijdens deze avond zullen de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden gepresenteerd en is er ruimte voor het stellen van vragen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 11 juli 2017 een definitieve keuze gemaakt voor het voorkeursalternatief voor de N279 tussen Veghel en Asten. Ze hebben ingestemd met het tracé dat door de regiopartners was geadviseerd: een toekomstbestendige aanpak waarbij de aansluitingen en kruisingen ongelijkvloers worden gemaakt en de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft.
De doorgaande route door Veghel wordt vanaf de aansluiting A50 tot nabij de Taylorburg uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen. De aansluiting Keldonk wordt in noordelijke richting verplaatst. De N279 blijft op maaiveld, waarbij de brug over de Zuid-Willemsvaart wordt gecombineerd met de aansluiting op de N279, en er komen gescheiden rijbanen voor fietsers op het viaduct. De provincie onderzoekt, samen met de gemeente Meierijstad, of een aparte fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart bij de bestaande brug bij Keldonk – binnen het beschikbare budget – mogelijk is.

Voor de (meeste) inwoners van Zijtaart is dit een goed bericht. De omleiding bij Zijtaart is hiermee van de baan. Wij, als leden van de werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart”, zijn de inwoners van Zijtaart enorm dankbaar voor de steun die wij van jullie hebben ontvangen, want samen maken we ons mooie dorp sterk. Ons belangrijkste doel is bereikt en de stickers kunnen dus van de ramen.
Wel wil de gemeente vanaf de nieuwe brug bij Keldonk aan de Zijtaartse kant van het kanaal een ontsluitingsweg naar Industrieterrein Doornhoek en Den Dubbelen aanleggen.
Hoe die er precies uit komt te zien is nog niet bekend.

Na de vakantieperiode zullen wij ons als werkgroep beraden hoe we hiermee verder gaan.

Namens werkgroep “Geen Omleiding N279 bij Zijtaart”,
Piet van den Tillaart.

ADVIES STUURGROEP N279 AAN GS:

‘s-Hertogenbosch, 27 juni 2017 –
Regionale bestuurders van betrokken gemeenten, waterschap en Rijkswaterstaat kunnen een nagenoeg
eensluidend advies aan de provincie geven voor de toekomstbestendige aanpak van de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten. Dit advies van de regio wordt nu voorgelegd aan Gedeputeerde Staten om mee te nemen in het besluit voor een voorkeursalternatief voor de N279 Veghel-
Asten dat verder wordt uitgewerkt in een Provinciaal Inpassingsplan.
De provinciale weg blijft voor het grootste deel 2x1 rijstroken met 80 km/uur en de bestaande kruisingen en aansluitingen worden tussen Asten en Veghel ongelijkvloers.

Veghel en Keldonk-Noord:
Bij de bespreking van de Stuurgroep op 20 april jl. over het conceptvoorkeursalternatief
had de gemeente Meierijstad nog geen standpunt over de gewenste variant bepaald. Na bespreking in de gemeenteraad stemt de gemeente Meierijstad in met de regionale voorkeur voor de uitbreiding
van de N279 op het huidige tracé naar 2x2 rijstroken tussen de aansluiting met de A50 en de Taylorbrug. Voor de bereikbaarheid van onder andere Keldonk stemt de Stuurgroep in met de wens van de gemeente Meierijstad voor de ongelijkvloerse aansluiting Keldonk-Noord. Deze keuze maakt het voor de gemeente mogelijk om de bedrijventerreinen vanaf deze aansluiting te ontsluiten. Bij de verdere uitwerking van de aansluiting Keldonk-Noord wordt nog onderzocht op welke locatie fietsers het kanaal het beste kunnen oversteken.

Intensief proces:
Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Ik zie het als een doorbraak dat het gelukt is om door intensief samen te werken tot een bijna eensluidend advies te komen. Over dit project wordt al heel lang gepraat en ik hecht er veel belang aan om als provincie een keuze te maken die in de regio breed gedragen wordt. Dit advies zal dan ook zwaar wegen als we als provinciebestuur
binnenkort een besluit nemen over de verdere uitwerking van de plannen.”

Start 2020:
Met deze lokale inbreng hebben de leden van de Stuurgroep nu een definitief regio-advies geformuleerd om mee te geven aan de Gedeputeerde Staten om een besluit te nemen over de aanpak van de N279. Het provinciebestuur besluit op korte termijn tot een definitief tracé om verder in detail uit te werken tot een Provinciaal Inpassingplan (PIP) met als doel om het medio 2018 voor
te leggen aan Provinciale Staten voor een definitief besluit. De provincie wil in 2020 starten met de ombouw van de N279 tussen Veghel en Asten.

BRON: Nieuwsflits projectteam B279 Veghel-Asten

Op 6 juni is er weer een overleg geweest van de klankbordgroep over de opwaardering N279 en de ontsluiting van het industrieterrein, waarbij leden van de Dorpsraad Zijtaart en de Werkgroep aanwezig waren. Daarbij heeft wethouder Harry van Rooijen het collegevoorstel aan de gemeenteraad toegelicht.

Al met al zijn wij in grotere verwarring en is er nog meer onzekerheid dan voorheen.    Het voorstel aan de raad is tweeledig, zowel mbt de opwaardering van de N279 als de ontsluiting van het industrieterrein via een parallelconstructie langs het kanaal. De omleiding van de N279 over Zijtaart mag dan weliswaar niet meer in het voorstel van B&W zijn opgenomen; de gewenste ontsluiting van de industrieterreinen Doornhoek, Foodpark en De Dubbelen baart ons grote zorgen.

Over deze ontsluitingsweg is nagenoeg niets bekend:

 • Het moet een robuuste weg worden, waarbij twee vrachtwagens elkaar gemakkelijk kunnen passeren;
 • De afmetingen van de weg zijn niet bekend;
 • De plaats van de brug over het kanaal is niet bekend; vooral Keldonk zet hier grote vraagtekens bij;
 • Er zijn nog geen tekeningen van (alleen het schetsje dat bij het vorige “bericht” is opgenomen)
 • Er zijn geen cijfers over te verwachten verkeersbewegingen;
 • Wordt het een 50-, 60-, of 80 km weg?
 • Komt er een vrij liggend fietspad?
 • Moet rekening worden gehouden met een eventuele kanaalverbreding?
 • Heeft de aanwezigheid van de hoofdleiding van de Gasunie gevolgen voor de ligging van de weg?
 • Houdt RWS behoefte aan een schouwpad t.b.v. onderhoud aan de kanaaldijk?
 • Hoeveel huizen van buurtschap Doornhoek dienen te verdwijnen?

Wij zijn dan ook van mening dat men het de raad niet kan aandoen op basis van zoveel onzekerheid een beslissing te nemen. De opwaardering N279 is een provinciale aangelegenheid terwijl de ontsluitingsweg een gemeentelijke aangelegenheid is. De beslissing over deze twee zaken hoeft dus niet per se gezamenlijk te worden genomen. Ons voorstel aan de leden van de raad is om beide zaken van elkaar los te koppelen en nu nog geen beslissing te nemen over de ontsluitingsweg. Eerst dienen alle gegevens en berekeningen beschikbaar te zijn en dienen we zeker te weten dat de te kiezen ontsluiting de beste oplossing is.