Spring naar inhoud

Nieuws

Verbindingsweg N279 Keldonk – Bedrijventerreinen Veghel West

Op 19 juli 2021 heeft de gemeente Meijerijstad aan de “werkgroep ontsluitingsweg” de stand van zaken toegelicht.

De activiteiten en besluitvorming heeft (ogenschijnlijk) lang stil gelegen in afwachting van een nieuw en bruikbaar verkeersmodel van de Provincie Noord Brabant. Dat verkeersmodel is in mei 2021 beschikbaar gekomen.

MER procedure: Intussen is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), waarin de onderzoeksopzet is vastgelegd (waaraan moet de weg voldoen, welke tracés gaan onderzocht worden, welke aspecten hierin worden meegenomen) voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor de MER, die daarover een advies heeft uitgebracht. Daarin wordt aangedrongen op het, naast de al gekozen 5 mogelijke tracés,  onderzoeken van het nul plus-alternatief. Dit komt neer op het verbreden van de Taylorbrug naar 2x2 rijstroken waarbij het verkeer middels een ‘korte haak’ naar de Rembrandtlaan van en naar de N279 zou kunnen rijden.  

Uitgangspunten: Een ontsluitingsweg met 2x1 rijstroken, 80 km/uur buiten en 50 km/uur binnen de bebouwde kom - zo min mogelijk aantasting van natuur, bebouwing en percelen - waar mogelijk gebruik maken van ligging van bestaande  wegen en - voorkom onnodige doorsnijding van het landschap

Tijdlijn/planning:

  • Onderzoeken doen en opstellen MER                                 tot maart 2022
  • Publicatie MER en inzage                                                      april/mei 2022
  • Keuze voorkeursalternatief door de gemeente                         eind 2022
  • Uitwerken voorkeursalternatief in ontwerp bestemmingplan 2023
  • Grondaankoop en voorbereiding uitvoering                             2023/2024
  • Uitvoering                                                                                        vanaf 2025

Bron: gemeentelijke werkgroep Verbindingsweg

De provincie Noord Brabant meldt dat vanwege beroepsprocedures nog niet kan worden gestart met de reconstructie van de N279 tussen Veghel en Asten. In de tussentijd worden wel de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Diverse partijen hebben hoger beroep aangetekend tegen de PIP (provinciaal inpassingsplan), waarvan de behandeling bij de Raad van State op 8 en 9 maart plaatsvond. De Raad van State heeft hierna advies gevraagd aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, die inmiddels dat advies heeft uitgebracht.

De Raad van State bestudeert dit thans en verwacht in het najaar hier op te kunnen reageren.

Afhankelijk daarvan zal de provincie vervolgens bepalen welke stappen er gezet zullen worden en wat eea betekent voor de aanpak en de planning.

Bron: Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten

De gemeente Meierijstad laat in haar "Nieuwsbrief Verbindingsweg N279" weten dat de MER (die dit najaar gereed zou zijn) voorlopig is uitgesteld.
Afgelopen voorjaar werden we geïnformeerd over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze heeft ter inzage gelegen en is inmiddels vastgesteld. In de NRD zijn de uitgangspunten voor de uit te voeren onderzoeken op papier gezet: wat is de doelstelling van de weg, welke alternatieven worden onderzocht. De vervolgstap is het uitvoeren van alle beschreven onderzoeken en deze opnemen in het Milieu- effectrapport (MER).
Op basis van de informatie in het MER wordt vervolgens een besluit genomen over het Voorkeursalternatief (VKA) wat dan verder uitgewerkt gaat worden. 
Voor het opstellen van het MER en de berekeningen die daarvoor uitgevoerd moeten worden, vormt een verkeersmodel een belangrijke basis. Dit geeft een voorspelling van de verwachte verkeersintensiteiten. Daarbij wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen zoals woningbouw, uitbreiding bedrijventerreinen en (vastgestelde) plannen voor herinrichting of aanleg van wegen.
Door de Provincie worden voor heel Brabant de regionale verkeersmodellen geactualiseerd in de BrabantBrede ModelAanpak (BBMA). Het regionaal verkeersmodel vormt de basis voor de verkeers- en milieuberekeningen die worden gebruikt voor het MER. De oplevering van dit verkeersmodel loopt echter inmiddels sterke vertraging op en is al meerdere keren uitgesteld. Het is op dit moment nog niet zeker wanneer het model gereed zal zijn, de meest recente verwachting die door de Provincie is afgegeven is eind dit jaar. Een groot deel van de verdere onderzoeken voor het MER kunnen pas starten als over dit nieuwe verkeersmodel kan worden beschikt. Na oplevering van het verkeersmodel heeft de gemeente nog om en nabij een jaar nodig om het MER af te ronden.
Het uitstel betekent dat de bewoners die mogelijk hun huis kwijt zouden gaan raken nog langer in onzekerheid blijven zitten!

ZIJTAART/VEGHEL - Vijf opties voor nieuwe wegen van de N279 naar bedrijventerrein Doornhoek liggen vanaf deze week ter inzage in het gemeentehuis in Veghel. 

De afgelopen maanden zijn de tracés in kaart gebracht waarvoor de gemeente een Milieueffectrapportage (MER) gaat opstellen. Die beschrijft wat de risico’s zijn van de nieuwe infrastructuur voor het milieu, bijvoorbeeld de gevolgen voor de natuur, luchtkwaliteit, gezondheid, woningen en landbouw. Daaraan vooraf is er een Notitie Reikwijdte en Detailnivo (NRD) gemaakt. Dat is een rapport waarin staat welke tracés onderzocht worden en waarom een nieuwe weg moet worden

Het gaat om twee tracés die vanaf de oversteek over de Zuid-Willemsvaart ten westen van Zijtaart (bij Keldonk)  aansluiten op de Corridor. En drie tracés die vanaf de oversteek bij Keldonk parallel aan het kanaal lopen en  vóór of ná buurtschap Doornhoek aansluiten op de Corsica. In de tracés die vóór Doornhoek al afbuigen wordt ook gekeken naar een variant met een verdiepte ligging.

De NRD ligt ter inzage vanaf 21 februari 2019 tot en met 3 april 2019 bij de informatiebalie van het gemeentehuis in Veghel. Daarna wordt het rapport vastgesteld en starten de MER-onderzoeken. Het streven is om de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2020 voorstel te geven met een voorkeur voor welke van de vijf het moet worden, stelt het college van B. en W.

Bron: BD.nl