Spring naar inhoud

MER uitgesteld

De gemeente Meierijstad laat in haar "Nieuwsbrief Verbindingsweg N279" weten dat de MER (die dit najaar gereed zou zijn) voorlopig is uitgesteld.
Afgelopen voorjaar werden we geïnformeerd over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze heeft ter inzage gelegen en is inmiddels vastgesteld. In de NRD zijn de uitgangspunten voor de uit te voeren onderzoeken op papier gezet: wat is de doelstelling van de weg, welke alternatieven worden onderzocht. De vervolgstap is het uitvoeren van alle beschreven onderzoeken en deze opnemen in het Milieu- effectrapport (MER).
Op basis van de informatie in het MER wordt vervolgens een besluit genomen over het Voorkeursalternatief (VKA) wat dan verder uitgewerkt gaat worden. 
Voor het opstellen van het MER en de berekeningen die daarvoor uitgevoerd moeten worden, vormt een verkeersmodel een belangrijke basis. Dit geeft een voorspelling van de verwachte verkeersintensiteiten. Daarbij wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen zoals woningbouw, uitbreiding bedrijventerreinen en (vastgestelde) plannen voor herinrichting of aanleg van wegen.
Door de Provincie worden voor heel Brabant de regionale verkeersmodellen geactualiseerd in de BrabantBrede ModelAanpak (BBMA). Het regionaal verkeersmodel vormt de basis voor de verkeers- en milieuberekeningen die worden gebruikt voor het MER. De oplevering van dit verkeersmodel loopt echter inmiddels sterke vertraging op en is al meerdere keren uitgesteld. Het is op dit moment nog niet zeker wanneer het model gereed zal zijn, de meest recente verwachting die door de Provincie is afgegeven is eind dit jaar. Een groot deel van de verdere onderzoeken voor het MER kunnen pas starten als over dit nieuwe verkeersmodel kan worden beschikt. Na oplevering van het verkeersmodel heeft de gemeente nog om en nabij een jaar nodig om het MER af te ronden.
Het uitstel betekent dat de bewoners die mogelijk hun huis kwijt zouden gaan raken nog langer in onzekerheid blijven zitten!