Spring naar inhoud

Intentieovereenkomst N279 getekend

Op 25 juli 2016 hebben alle bij de verkeersproblematiek te Veghel betrokken partijen, de intentieovereenkomst tussen de provincie en de betreffende gemeenten over de aanpak van de provinciale weg N279 tussen A50/Veghel en A67/Asten ontvangen.
In deze intentieovereenkomst wordt afgesproken om 2 alternatieven bij Veghel nader te onderzoeken:
1. a) het bestaande tracé N279 door Veghel;
2. b) de omleiding bij Zijtaart met een nieuwe aansluiting op de A50.

Met de eerste optie is gehoor gegeven aan het alternatief, dat de dorpsraad Zijtaart samen met de werkgroep “Geen omleiding bij Zijtaart” onlangs hebben ingebracht. Met de tweede optie blijft de dreiging van een omleiding echter bestaan.

Wat niet wordt onderzocht, zijn de opties die o.a. door het Veghelse bedrijfsleven en wijkraad Veghel-Zuid/De Leest werden voorgesteld: een omleiding aan de andere kant van Zijtaart. Dit komt voort uit het standpunt van de provincie om de zoekzones, zoals die in 2011 zijn vastgesteld, niet te veranderen.
De onderzoeken die gaan plaatsvinden betreffen een MER (Milieu-Effecten-Rapportage), waarvan de uitkomst opgenomen gaat worden in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Partijen (provincie en betrokken gemeenten) streven ernaar om in het voorjaar van 2017 de MER af te kunnen ronden.
In de intentieovereenkomst staan verder diverse details vermeld zoals een 80-km.weg, 2x 1-baans, een ongelijkvloerse aansluiting bij Corsica, (half)verdiepte ligging bij Doornhoek, een nieuwe brug over of tunnel onder het kanaal, natuurcompensatie.
De Dorpsraad en de werkgroep hebben het voornemen om voor half september a.s. een extra openbare vergadering te beleggen waarin we melding maken van de totale inhoud van de intentieovereenkomst, reacties te vernemen van dorpsgenoten, het opstellen van een zienswijze en afspraken te maken over de vervolgstappen.
Wordt vervolgd….