Spring naar inhoud

ZIJTAART/VEGHEL - Vijf opties voor nieuwe wegen van de N279 naar bedrijventerrein Doornhoek liggen vanaf deze week ter inzage in het gemeentehuis in Veghel. 

De afgelopen maanden zijn de tracés in kaart gebracht waarvoor de gemeente een Milieueffectrapportage (MER) gaat opstellen. Die beschrijft wat de risico’s zijn van de nieuwe infrastructuur voor het milieu, bijvoorbeeld de gevolgen voor de natuur, luchtkwaliteit, gezondheid, woningen en landbouw. Daaraan vooraf is er een Notitie Reikwijdte en Detailnivo (NRD) gemaakt. Dat is een rapport waarin staat welke tracés onderzocht worden en waarom een nieuwe weg moet worden

Het gaat om twee tracés die vanaf de oversteek over de Zuid-Willemsvaart ten westen van Zijtaart (bij Keldonk)  aansluiten op de Corridor. En drie tracés die vanaf de oversteek bij Keldonk parallel aan het kanaal lopen en  vóór of ná buurtschap Doornhoek aansluiten op de Corsica. In de tracés die vóór Doornhoek al afbuigen wordt ook gekeken naar een variant met een verdiepte ligging.

De NRD ligt ter inzage vanaf 21 februari 2019 tot en met 3 april 2019 bij de informatiebalie van het gemeentehuis in Veghel. Daarna wordt het rapport vastgesteld en starten de MER-onderzoeken. Het streven is om de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2020 voorstel te geven met een voorkeur voor welke van de vijf het moet worden, stelt het college van B. en W.

Bron: BD.nl

Gemeente Meierijstad is momenteel bezig met de afronding van de rapportage m.b.t. het haalbaarheidsonderzoek naar de ontsluitingsweg tussen de industrieterreinen (met name Doornhoek) en de nieuw te bouwen brug bij Keldonk. Ze laat weten dat in februari een informatieavond wordt gepland voor betrokkenen en geïnteresseerden. Tijdens deze avond zullen de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden gepresenteerd en is er ruimte voor het stellen van vragen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 11 juli 2017 een definitieve keuze gemaakt voor het voorkeursalternatief voor de N279 tussen Veghel en Asten. Ze hebben ingestemd met het tracé dat door de regiopartners was geadviseerd: een toekomstbestendige aanpak waarbij de aansluitingen en kruisingen ongelijkvloers worden gemaakt en de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft.
De doorgaande route door Veghel wordt vanaf de aansluiting A50 tot nabij de Taylorburg uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen. De aansluiting Keldonk wordt in noordelijke richting verplaatst. De N279 blijft op maaiveld, waarbij de brug over de Zuid-Willemsvaart wordt gecombineerd met de aansluiting op de N279, en er komen gescheiden rijbanen voor fietsers op het viaduct. De provincie onderzoekt, samen met de gemeente Meierijstad, of een aparte fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart bij de bestaande brug bij Keldonk – binnen het beschikbare budget – mogelijk is.

Voor de (meeste) inwoners van Zijtaart is dit een goed bericht. De omleiding bij Zijtaart is hiermee van de baan. Wij, als leden van de werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart”, zijn de inwoners van Zijtaart enorm dankbaar voor de steun die wij van jullie hebben ontvangen, want samen maken we ons mooie dorp sterk. Ons belangrijkste doel is bereikt en de stickers kunnen dus van de ramen.
Wel wil de gemeente vanaf de nieuwe brug bij Keldonk aan de Zijtaartse kant van het kanaal een ontsluitingsweg naar Industrieterrein Doornhoek en Den Dubbelen aanleggen.
Hoe die er precies uit komt te zien is nog niet bekend.

Na de vakantieperiode zullen wij ons als werkgroep beraden hoe we hiermee verder gaan.

Namens werkgroep “Geen Omleiding N279 bij Zijtaart”,
Piet van den Tillaart.