Spring naar inhoud

De gemeente Meierijstad laat in haar "Nieuwsbrief Verbindingsweg N279" weten dat de MER (die dit najaar gereed zou zijn) voorlopig is uitgesteld.
Afgelopen voorjaar werden we geïnformeerd over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze heeft ter inzage gelegen en is inmiddels vastgesteld. In de NRD zijn de uitgangspunten voor de uit te voeren onderzoeken op papier gezet: wat is de doelstelling van de weg, welke alternatieven worden onderzocht. De vervolgstap is het uitvoeren van alle beschreven onderzoeken en deze opnemen in het Milieu- effectrapport (MER).
Op basis van de informatie in het MER wordt vervolgens een besluit genomen over het Voorkeursalternatief (VKA) wat dan verder uitgewerkt gaat worden. 
Voor het opstellen van het MER en de berekeningen die daarvoor uitgevoerd moeten worden, vormt een verkeersmodel een belangrijke basis. Dit geeft een voorspelling van de verwachte verkeersintensiteiten. Daarbij wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen zoals woningbouw, uitbreiding bedrijventerreinen en (vastgestelde) plannen voor herinrichting of aanleg van wegen.
Door de Provincie worden voor heel Brabant de regionale verkeersmodellen geactualiseerd in de BrabantBrede ModelAanpak (BBMA). Het regionaal verkeersmodel vormt de basis voor de verkeers- en milieuberekeningen die worden gebruikt voor het MER. De oplevering van dit verkeersmodel loopt echter inmiddels sterke vertraging op en is al meerdere keren uitgesteld. Het is op dit moment nog niet zeker wanneer het model gereed zal zijn, de meest recente verwachting die door de Provincie is afgegeven is eind dit jaar. Een groot deel van de verdere onderzoeken voor het MER kunnen pas starten als over dit nieuwe verkeersmodel kan worden beschikt. Na oplevering van het verkeersmodel heeft de gemeente nog om en nabij een jaar nodig om het MER af te ronden.
Het uitstel betekent dat de bewoners die mogelijk hun huis kwijt zouden gaan raken nog langer in onzekerheid blijven zitten!

ZIJTAART/VEGHEL - Vijf opties voor nieuwe wegen van de N279 naar bedrijventerrein Doornhoek liggen vanaf deze week ter inzage in het gemeentehuis in Veghel. 

De afgelopen maanden zijn de tracés in kaart gebracht waarvoor de gemeente een Milieueffectrapportage (MER) gaat opstellen. Die beschrijft wat de risico’s zijn van de nieuwe infrastructuur voor het milieu, bijvoorbeeld de gevolgen voor de natuur, luchtkwaliteit, gezondheid, woningen en landbouw. Daaraan vooraf is er een Notitie Reikwijdte en Detailnivo (NRD) gemaakt. Dat is een rapport waarin staat welke tracés onderzocht worden en waarom een nieuwe weg moet worden

Het gaat om twee tracés die vanaf de oversteek over de Zuid-Willemsvaart ten westen van Zijtaart (bij Keldonk)  aansluiten op de Corridor. En drie tracés die vanaf de oversteek bij Keldonk parallel aan het kanaal lopen en  vóór of ná buurtschap Doornhoek aansluiten op de Corsica. In de tracés die vóór Doornhoek al afbuigen wordt ook gekeken naar een variant met een verdiepte ligging.

De NRD ligt ter inzage vanaf 21 februari 2019 tot en met 3 april 2019 bij de informatiebalie van het gemeentehuis in Veghel. Daarna wordt het rapport vastgesteld en starten de MER-onderzoeken. Het streven is om de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2020 voorstel te geven met een voorkeur voor welke van de vijf het moet worden, stelt het college van B. en W.

Bron: BD.nl

Gemeente Meierijstad is momenteel bezig met de afronding van de rapportage m.b.t. het haalbaarheidsonderzoek naar de ontsluitingsweg tussen de industrieterreinen (met name Doornhoek) en de nieuw te bouwen brug bij Keldonk. Ze laat weten dat in februari een informatieavond wordt gepland voor betrokkenen en geïnteresseerden. Tijdens deze avond zullen de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden gepresenteerd en is er ruimte voor het stellen van vragen.