Spring naar inhoud

Advies stuurgroep N279 aan Gedeputeerde Staten

ADVIES STUURGROEP N279 AAN GS:

‘s-Hertogenbosch, 27 juni 2017 –
Regionale bestuurders van betrokken gemeenten, waterschap en Rijkswaterstaat kunnen een nagenoeg
eensluidend advies aan de provincie geven voor de toekomstbestendige aanpak van de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten. Dit advies van de regio wordt nu voorgelegd aan Gedeputeerde Staten om mee te nemen in het besluit voor een voorkeursalternatief voor de N279 Veghel-
Asten dat verder wordt uitgewerkt in een Provinciaal Inpassingsplan.
De provinciale weg blijft voor het grootste deel 2x1 rijstroken met 80 km/uur en de bestaande kruisingen en aansluitingen worden tussen Asten en Veghel ongelijkvloers.

Veghel en Keldonk-Noord:
Bij de bespreking van de Stuurgroep op 20 april jl. over het conceptvoorkeursalternatief
had de gemeente Meierijstad nog geen standpunt over de gewenste variant bepaald. Na bespreking in de gemeenteraad stemt de gemeente Meierijstad in met de regionale voorkeur voor de uitbreiding
van de N279 op het huidige tracé naar 2x2 rijstroken tussen de aansluiting met de A50 en de Taylorbrug. Voor de bereikbaarheid van onder andere Keldonk stemt de Stuurgroep in met de wens van de gemeente Meierijstad voor de ongelijkvloerse aansluiting Keldonk-Noord. Deze keuze maakt het voor de gemeente mogelijk om de bedrijventerreinen vanaf deze aansluiting te ontsluiten. Bij de verdere uitwerking van de aansluiting Keldonk-Noord wordt nog onderzocht op welke locatie fietsers het kanaal het beste kunnen oversteken.

Intensief proces:
Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Ik zie het als een doorbraak dat het gelukt is om door intensief samen te werken tot een bijna eensluidend advies te komen. Over dit project wordt al heel lang gepraat en ik hecht er veel belang aan om als provincie een keuze te maken die in de regio breed gedragen wordt. Dit advies zal dan ook zwaar wegen als we als provinciebestuur
binnenkort een besluit nemen over de verdere uitwerking van de plannen.”

Start 2020:
Met deze lokale inbreng hebben de leden van de Stuurgroep nu een definitief regio-advies geformuleerd om mee te geven aan de Gedeputeerde Staten om een besluit te nemen over de aanpak van de N279. Het provinciebestuur besluit op korte termijn tot een definitief tracé om verder in detail uit te werken tot een Provinciaal Inpassingplan (PIP) met als doel om het medio 2018 voor
te leggen aan Provinciale Staten voor een definitief besluit. De provincie wil in 2020 starten met de ombouw van de N279 tussen Veghel en Asten.

BRON: Nieuwsflits projectteam B279 Veghel-Asten